اخبار غیروابانی

Tekna زبان شما را می گوید!

Tekna اتاق فوقانی وب سایت حرفه ای به زبان های مختلف 105 به زبان های مختلف با زیرمجموعه خاص خود زبان ترجمه شده است. این وب سایت های زبان بومی جدید به Tekna اجازه می دهد فروش آنلاین و بازاریابی برای تعامل با مشتریان با ارزش در زبان خود در سراسر جهان.

اکثر وبسایتها از Google Translate یا دیگر مترجمهای ماشین استفاده میکنند که ممکن است با توجه به اشتباهات ترجمه شده و دستورالعملهایی که این مترجمین خودکار انجام میدهند، اعتبار آنها را با مشتریان خود صدمه ببینند.

ما امیدواریم که انتخاب ما برای استفاده از ترجمه حرفه ای، تعامل شما با Tekna را آسان تر و لذت بخش تر می کند.

نیاز به کمک به انتخاب اتاق کامل شما؟

سوالات؟
شما به این نیاز دارید
راهنمای رایگان!
آن را دریافت کن! شماره محدود در دسترس است
در حال حاضر به زبان های مختلف 105 ترجمه شده است
برای بیماران و درمانگاه ها.